ไทย
|
Thai CAC
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ << ข้อมูลบริษัท << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการ

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 ยังคงมีการเจริญเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว มีการเลื่อนการใช้ งบประมาณของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างหม้อแปลงไฟฟ้า คณะกรรมการจึงต้องมี การปรับกลยุทธ์ แผนงาน และมาตรการอื่นๆ รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการทำงานของฝ่ ายบริหาร เพื่อ ให้บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทั้งที่เป็นธุรกิจกลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้าและธุรกิจที่มิใช่ กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่พึ่งพิงธุรกิจหลักเพียงธุรกิจ เดียว คือ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวมทั้งหมด อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2556 กลุ่มบริษัท ถิรไทย ได้เพิ่มธุรกิจใหม่ ทางด้านงาน Engineering Procurement and Construction (EPC) งานดูแลรักษาระบบ สายพานลำเลียงของโรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีรายได้ต่อปีประมาณ 300 ล้านบาท

การบริหารงานของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทางคณะกรรมการได้มีมาตรการในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยังคงดำเนินการตามมาตรการในการขยายฐานตลาดในประเทศ และบุกตลาดใหม่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC และ Asia โดยเน้นตลาดที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำไรสูง รวมถึงการเพิ่มสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ถิรไทย เพื่อทำให้อัตราเติบโตของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10 โดยที่จะยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 20-23 โดยในปี 2559 บริษัทมียอดรายได้รวมทั้งสิ้น 2,537 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้มาจากกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 72 และรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่มิใช่หม้อแปลงไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้ทั้งหมด ทำให้ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 61 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ 58 ล้านบาทในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดทำแผนธุรกิจของปี 2560-2562 โดยการลดสัดส่วนของรายได้จากกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จากเดิม ร้อยละ 72 ปรับเป็น ร้อยละ 65 และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่มิใช่กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า จากเดิม ร้อยละ 28 ปรับเป็น ร้อยละ 35 ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียว และสร้างรากฐานการเติบโตในทิศทางที่มั่นคงและยั่งยืน โดยปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารงานของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2560 บริษัทคาดการณ์ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2560 ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นตามการเติบโตของ GDP รวมทั้งความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าของภาครัฐจะปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากมีการทยอยใช้งบประมาณปี 2558 และ 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง บริษัทจึงได้วางแผนการขยายธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้าโดยการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจำหน่ายจากการสร้างโรงงานใหม่ ซึ่งได้เริ่มสายการผลิต ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2559 ที่ผ่านมา และการดำเนินโครงการของบริษัทในเครือ ในการสร้างส่วนต่อขยายสายพานลำเลียง จำนวน 2 โครงการ ที่โรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบงานทั้งหมด จำนวน 201 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน ไตรมาส 2 ของปี 2560 และจากการขยายธุรกิจของบริษัทในเครือถิรไทย ในส่วนของ Operation and Maintenance ระบบสายพานลำเลียง ของอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมองโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท ถิรไทย

ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการดำเนินธุรกิจ ผนวกกับความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อมั่นว่า บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทที่มีศักยภาพทางธุรกิจ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ที่ขับเคลื่อนด้วย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล รวมถึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน และมาตรการอื่นๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อีกทั้ง ยังมีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ท้ายสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มถิรไทยทุกท่านที่ได้รร่วมแรงร่วมใจทำงาน ส่งผลให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยสถานภาพอันมั่นคง ผนวกกับศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล จะสามารถทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่งคง ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร เผื่อยังประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นสืบไป

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการ