ไทย
|
Thai CAC
ธุรกิจของบริษัท
ธุรกิจของบริษัท << ข้อมูลบริษัท << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยในช่วงปี 2554 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากในประเทศมากกว่าร้อยละ 70 โดยการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจะแยกออกเป็น 2 โรงงานได้แก่ โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ปัจจุบันบริษัทฯเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศรายเดียวที่ผลิตได้ทั้ง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก Siemens Transformers Austria GmbH & Co KG ( VA TECH EBG Transformatoren GmbH & Co) ประเทศออสเตรีย และบริษัท Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชัน้ นำ ของโลก ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อย 3 บริษัท เพื่อผลิตวัตถุดิบ แปรรูปส่งให้บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไทยฟิน จำกัด (TF)ตั้ง อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ฝาถัง ครีบระบายความร้อน แคลมป์ เป็นต้น โดยผลิตและจำหน่ายให้กับบริษัทฯเพียงรายเดียวเท่านั้นทั้ง นี้บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทยฟินจำกัด จำนวน 5 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2549 เพื่อลงทุนซื้อและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และอาคารโรงงาน สำหรับรองรับการขยายกำลังการผลิตส่งผลให้บริษัท ไทยฟิน จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำ ระแล้วเป็น 15 ล้านบาท ซึ่งบมจ.ถิรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำกัด (TRT E&S) ประกอบธุรกิจขายติดตั้งและบริการอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและตั้งขึ้นตามแผนโครงสร้างธุรกิจที่ต้องการแยกหน่วยธุรกิจต่างหาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการแข่งขันในตลาด และได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้ง แต่ไตรมาส 3 ของปี 2553 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ซึ่ง บมจ.ถิรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันประกอบธุรกิจ ประกอบและจำหน่ายรถกระเช้า สำหรับ การปักเสา ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด (LDS) ประกอบธุรกิจ รับจ้างงานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel fabrication) โดยมีความชำนาญพิเศษในการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยตัวถังหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถผลิตได้ในปัจจุบันคือขนาด 300 MVA ซึ่งจำหน่ายตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ บมจ.ถิรไทย คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายรวม โดยที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 85% จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่ง ได้รับอนุมัตใิ ห้เข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เพื่อเสริมสร้างความมนั่ คงในการจดั หาวตั ถุดิบหลกั ในการผลิตให้ทนั กับการเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน และขยายโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและขยายการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ LDS ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท ตามมติกรรมการครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทำ ให้สัดส่วนการถือหุ้นถือของ ถิรไทยเพิ่มขึ้นจาก 85% เป็น 92.5%

ในไตรมาส 4 ปี 2556 LDS ได้ชนะการประมูล และได้เซ็นสัญญางาน Engineering Procurement and Commissioning (EPC) โครงการระบบสายพานลำเลียงขนขีเ้ถ้าและยิบซมั่ ของโรงไฟฟ้าหงสา ที่ สปป.ลาวมูลค่างาน 448 ล้านบาท ซึ่ง ได้ส่งมอบงานเสร็จสิน้ ในไตรมาส 3 ของปี 2558 ด้วยคุณภาพของงานที่ส่งมอบ ในเดือน ธันวาคม 2557 LDS ได้ชนะการประมูลและได้เซ็นสัญญางาน Operation and Maintenance ระบบสายพานลำเลียงขนถ่ายดิน (Waste Line 2) ในนาม กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส – เอ็น.ดี.พี (JV L.D..S. – N.D.P.) ด้วยมูลค่างาน 1,315 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 4.5 ปี ซึ่ง เพิ่มศักยภาพของกลุ่มบริษัท ถิรไทย ในการขยายธุรกิจในการรับงาน EPC ของระบบสายพานลำเลียง รวมถึง การบริการทางด้านการดูแลรักษาระบบสายพานลำเลียง (Operating and Maintenance) ทั้งในธุรกิจ โรงไฟฟ้า เหมือง และทุกอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระบบสายพานลำเลียงซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อรองการเติบโตตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ถิรไทย

กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส.-เอ็น.ดี.พี. (JV) โดย LDS ถือหุ้น 80% และ TRT E&S ถือหุ้น 20% จัดตั้ง ในปี 2557 ตามนโยบายการขยายธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท ถิรไทย เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของงานบริการทางด้าน Operation and Maintenance สถานประกอบการอยู่ที่เดียวกับ LDS แต่สถานที่ทำ งานอยู่ที่ โรงไฟฟ้า หงสา ชัยยบุรี สปป.ลาว ประกอบธุรกิจ Operation and Maintenance ของระบบสายพานลำเลียง ตามเงื่อนไขสัญญา Operation and Maintenance of Waste Line 2 มูลค่างาน 1,315 ล้านบาท ซึ่ง การรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณดิน ที่ขนและราคาน้ำมันในแต่ละปี (หรือประมาณการรายได้ 300 ล้านบาท ต่อปี) และ งาน Operation and Maintenance of Ash and Gypsum Conveyor Belt System มีมูลค่างาน 29 ล้านบาทต่อปี โดยระยะเวลาของทั้ง 2 สัญญาอยู่ที่ 4.5 ปี ซึ่ง มีเงื่อนไขการทบทวนการต่ออายุทุกๆ 5 ปี ตลอดอายุโครงการ ในเดือน กันยายน 2559 JV ได้เซ็นสัญญางาน Coal Conveyor System Service Agreement in relation to Hongsa Mine-Mount Power Project มูลค่างาน 24 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 1 ปี มีเงื่อนไขทบทวนการต่ออายุสัญญาทุกปี ตลอดอายุโครงการ

ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจและบริการของกลุ่มบริษัท ถิรไทย

ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ และบริการของกลุ่มบริษัท ถิรไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Group) ผลิตและจำหน่ายโดย บมจ.ถิรไทย

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือหม้อแปลงไฟฟ้า และงานบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)


ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯแบ่งออกตามกำลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะโวลต์แอมแปร์(MVA) หรือแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 36 กิโลโวลต์ (kV) โดยมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 300 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 230 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดเมกะโวลต์แอมแปร์มาก จะมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นด้วย สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้น้ำมันเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลง บริษัทฯดำเนินการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังภายใต้เทคโนโลยีของ Siemens Transformers Austria GmbH & Co KG (VA TECH EBG Transformatoren GmbH & Co) ประเทศออสเตรีย และ Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น

จากการที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมีขนาดใหญ่ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการจัดส่งบริษัทฯ จะจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้า โดยถอดส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าออกเป็นส่วนๆ เท่าที่จำเป็นก่อนจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง สำหรับการประกอบและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บริษัทฯ จะคดิราคาค่าบริการแยกต่างหากจากการคิดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งบริการดังกล่าวจะต้องทำ โดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.),นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่งแรงสูง เป็นต้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิต 1 ใน 3 รายในประเทศไทยที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังถึงขนาด 200 MVA แรงดันไฟฟ้า 230 KV และเป็นผู้ผลิต 1 ใน 3 รายในประเทศ ที่สามรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 300 MVA แรงดันไฟฟ้า 230 KV

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายคือ หม้อแปลงที่รับไฟฟ้าจากสายระบบจำหน่าย (Distribution Line) ของการไฟฟ้า ปกติจะเป็นหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) และแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 กิโลโวลต์ (kV)

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer)

บริษัทฯ มีจุดเด่นในด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษซึ่งออกแบบและผลิตโดยเฉพาะตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้ากำหนด โดยการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้นั้นมีบางส่วนที่แตกต่างไปจากกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าปกติ ซึ่ง ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของผู้ผลิตเป็นอย่างมากหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier Transformer) ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการหลอมโลหะ (Induction Furnace Transformer) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมหลอมโลหะหรือหม้อแปลงที่ใช้ฉนวนอื่น เช่น ซิลิโคนออยล์ เป็นต้น โดยบริษัทฯดำเนินการผลิตหม้อแปลงชนิดนีภ้ ายใต้เทคโนโลยีของบริษัท Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น

งานบริการ (Services)

งานบริการของบริษัทฯเป็นงานให้บริการที่เกี่ยวข้องกบั หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมีความหลากหลายและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับความต้องการและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการกับลูกค้า สำหรับงานบริการที่บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้า ได้แก่ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Erection & Installation), งานบริการเตมิ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Oil Filling), งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Maintenance), งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า (Modify and Repairing), งานบริการทดสอบ (Testing) และงานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Rental Service)