17/02/2017
แจ้งผลการเสนอ ชื่อกรรมการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
17/02/2017
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM 2017 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า