ไทย
|
Thai CAC
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท << ข้อมูลบริษัท << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์/มหาวิทยาลัยอีราสมูล ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • Directors Certification Program(DCP),2002
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI2/2015)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.016%
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
 • 2544 - ปัจจุบัน
  - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลีตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท พีแพลนเนอร์ จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท จาร์ดีน แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
  - กรรมการ บริษัท จาร์ดีนเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส
  - กรรมการ บริษัท แอมแอร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ซีไลเนอร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท จีเอส พรอพเพอร์ตี ้จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เจ้าพระยา ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปเรชั่น จำกัด
  - ประธานประจำ ประเทศไทย บริษัท จาร์ดีน แมธีสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
 • 2553 - 2553
  - กรรมการสรรหา บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • The Role of Chairman(RCM),2005
 • Directors Accreditation Program(DAP),2004
 • Directors Certification Program(DCP),2004
 • Finance for Non-Finance Director(FN),2004
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SEF), 5/2009
 • The Role of Compensation Committee RCC12/2011
 • How to Measure the Success of Corporate Strategy, HMS 2/2013
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 13.02%
ประวัติการทำงาน
 • 2554 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558
  - กรรมการสรรหา บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2550
  - ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ถิรไทย จำกัด
 • 2548 - 2550
  - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ถิรไทย จำกัด
นายอุปกรม ทวีโภค
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Directors Accreditation Program(DAP),2004
 • Directors Certification Program (DCP), 2004
 • Audit Committee Program (ACP), 2008
 • Developing Corporate Governance Policy, 2008
 • Chartered Director Class (CDC), 2008
 • Successful Formulation & Execution the Strategy, 4/2009
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management, 5/2009
 • Monitoring the Internal Audit Funciton, 5/2009
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting, 7/2009
 • M&A - Finding Opportunity during Crisis, 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • CEO Seminar: Understanding IFRS Financial Statement, Federation of Accounting Professions (FAP), 2012
 • CEO/CFO Conference : Being AEC Professional, FAP, 2012
 • KBANK Seminar – AEC Plus : Your Business to the New Frontier, 2012
 • Financial Instruments for Director (FID), 3/2013
 • CEO Forum 6/2013 (MAI) : Sustainable Business with CSR
 • Monitoring Fraud Risk Management, MFM 10/2013
 • How to Measure the Success of Corporate Strategy , HMS 2/2013
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL3/2016)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 1.78%
ประวัติการทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
  - เลขานุการบริษัท บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2554
  - กรรมการสรรหา บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2550
  - รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการเงินและการตลาด) บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบัญชี บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • 2535 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
นายจารุวิทย์ สวนมาลี
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ)/ Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์
 • Directors Accreditation Program (DAP), 2004
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 2.77%
ประวัติการทำงาน
 • 2548 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2555
  - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นายอวยชัย ศิริวจนา
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • Directors Accreditation Program (DAP), 2004
 • Finance for Non-Finance Director (FN), 2004
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.37%
ประวัติการทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2551
  - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นายอัมพรทัต พูลเจริญ
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Directors Accreditation Program (DAP), 2004
 • Directors Certification Program (DCP), 2004
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.73%
ประวัติการทำงาน
 • 2554 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน
  - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนจัดหาและขนส่ง บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2550
  - รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นางสุนันท์ สันติโชตินันท์
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Directors Accreditation Program (DAP), 2004
 • Company Secretary Program, 2005
 • Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 20/2015)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 2.27%
ประวัติการทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหารสำนักงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2550
  - ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นายไต้ จงอี้
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Directors Accreditation Program (DAP), 2006
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.01%
ประวัติการทำงาน
 • 2548 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน
  - กรรมการสรรหา บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  - รองกรรมการผู้จัดการ AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
 • 2553 - 2553
  - กรรมการสรรหาบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2551
  - กรรมการสรรหาบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นายสิงหะ นิกรพันธ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาโท ภาควิชาการบริหารธุรกิจ, Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA.
 • ปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • Capital Market Academy Leadership Program
 • Politics and governance in Democratic Systems for Executive #8, King Pradjadhipok’s Institute
 • Advanced Management for Bankers, Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
 • Financial Institution Governance Progame, FGP 3/2011
 • Role of The Compensation Committee Program (RCC)
 • Director Certificate Program (DCP)
 • Improving Board Decisions (IBD)
 • Director Certification Program Update (DCPU 2/2014)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP 15/2014)
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 10/2014)
 • Role of the Chairman Program (RCP 33/2014)
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 25/2015)
 • Successful Formulation and ExecutionofStrategy (SFE 27/2016)
 • Ethical Leadership Program (ELP4/2016)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.00%
ประวัติการทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน
  - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ของ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน
  - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ก.ย. 2555
  - ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  - รองเลขาธิการสายจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - รองผู้จัดการทั่วไป ธนาคารดอยช์แบงก์ สาขากรุงเทพ ฯ
  - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารเงินและปริวรรตเงินตรา/คณะกรรมการสินเชื่อ ธนาคารนครธน
  - รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
  - ประธานกรรมการบริษัท ไทยแอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
  - ประธานกรรมการบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง จำกัด
  - ประธานกรรมการบริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
  - กรรมการบริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
  - กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายอรรณพ เตกะจรินทร์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.08%
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554
  - ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการสรรหา บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด