ไทย
|
Thai CAC
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน << ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
ชื่อบริษัท บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิต จ่าหน่าย รวมตั้งให้บริการติดตั้ง บริการเดิมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง งาน บริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบหม้อ และงานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 516/1 หมู่ที่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107574800498
Website www.tirathai.co.th
โทรศัพท์ (02) 769-7699
โทรสาร (02) 323-0910, (02) 709-3236
จำนวนทุนจดทะเบียน 359,202,865 บาท
จำนวนทุนเรียกขำระ 308,008,272 บาท (ณ. 31 ธันวาคม 2560)
จำนวนหุ้นสามัญ 308,008,272 หุ้น (ณ. 31 ธันวาคม 2560)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท
นักลงทุนสัมพันธ์ นายอุปกรม ทวีโภค
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
Email ir@tirathai.co.th
Tel (02) 769 7699 ext. 1220
   

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000
โทรสาร (02) 009-9991
ผู้สอบบัญชี
  • นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
    ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
  • นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
    ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563
  บริษัท เอ.เอ็ม.ที แอสโชชีเอท จำกัด
491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 234-1676
โทรสาร (02) 237-2133