ไทย
|
Thai CAC
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน << ข้อมูลทางการเงิน << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
หน่วย : ล้านบาท
  2558 2559 2560
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)      
รายได้รวม 2,264.09 2,577.33 2,448.03
รายได้จากการขายและบริการ 2,223.97 2,536.52 2,429.77
กำไรขั้นต้น 413.65 642.75 488.45
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 44.87 192.89 50.94
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย และ ภาษี (EBIT) (16.81) 125.81 (32.33)
กำ ไรสุทธิที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (45.97) 61.22 (68.70)
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,024.84 3,303.62 3,147.29
หนี้สินรวม 1,947.70 2,176.83 2,112.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,088.51 1,134.33 1,044.78
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการ (%) 18.60% 25.34% 20.10%
อัตราส่วนกำไรสุทธิที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อรายได้รวม (%) (2.03%) 2.38% -2.81%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (2.05%) 1.87% -2.21%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) (5.18%) 5.36% -6.59%
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (เท่า) 1.79 1.92 2.02
หุ้น
ทุนจดทะเบียน 359.20 359.20 359.20
ทุนชำระแล้ว 308.01 308.01 308.01
Par Value (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 3.50 3.66 3.36
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.15) 0.20 (0.22)
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.05 0.13 -