ไทย
|
Thai CAC
ปฏิทินนักลงทุน
ปฏิทินนักลงทุน << ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
วันที่ กิจกรรม
30 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
14 มีนาคม 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2560
24 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2560
28 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2560
25 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2560
28 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2559
19 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2559
19 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2559
21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
4 มีนาคม 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2558
18 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2558
25 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2558
19 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2558
26 พฤศจิกายน 2557 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2557
14 สิงหาคม 2557 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2557
28 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2557
24 มีนาคม 2557 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2556
2 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 สิงหาคม 2556 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2556
23 พฤษภาคม 2556 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2556
12 มีนาคม 2556 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2555
15 สิงหาคม 2555 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2555
17 พฤษภาคม 2555 กำหนดจ่ายเงินปันผล
16 พฤษภาคม 2555 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2555
4 พฤษภาคม 2555 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิเงินปันผล
30 เมษายน 2555 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
19 เมษายน 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เวลา 10.00 น.
29 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2554
16 พฤศจิกายน 2554 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2554
9 กันยายน 2554 กำหนดจ่ายเงินปันผล
26 สิงหาคม 2554 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิเงินปันผล
23 สิงหาคม 2554 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
18 สิงหาคม 2554 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2554
20 พฤษภาคม 2554 กำหนดจ่ายเงินปันผล
19 พฤษภาคม 2554 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2554
10 พฤษภาคม 2554 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิเงินปันผล
4 พฤษภาคม 2554 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
21 เมษายน 2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
2 มีนาคม 2554 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2553
16 พฤศจิกายน 2553 ผู้บริหารพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2553
21 พฤษภาคม 2553 กำหนดจ่ายเงินปันผล
14 พฤษภาคม 2553 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิเงินปันผล
11 พฤษภาคม 2553 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
21 เมษายน 2553 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เวลา 14.30 น.
26 มีนาคม 2553 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม