ไทย
|
Thai CAC
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร << ข้อมูลบริษัท << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่านดังนี้โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง กำหนดครบวาระ
1 ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 21/4/2560
2 นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการ 28/4/2561
3 นายอุปกรม ทวีโภค กรรมการ 21/4/2562
4 นายจารุวิทย์ สวนมาลี กรรมการ 21/4/2560
5 นายอวยชัย ศิริวจนา กรรมการ 21/4/2562
6 นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ 28/4/2561
7 นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ 21/4/2560
8 นายไต้ จงอี้ กรรมการ 28/4/2561
9 นายอรรณพ เตกะจรินทร์ กรรมการอิสระ 28/4/2561
10 นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 21/4/2562
11 นายสิงหะ นิกรพันธ์ุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 21/4/2562

ทั้งนี้มี นางโชติกา มีวงษ์วนิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท