ไทย
|
Thai CAC
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร << ข้อมูลบริษัท << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯมีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ
2 นายยศกร บุรกรรมโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (CRM)
3 นายชุมพร คูร์พิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (การตลาด)
4 นายอุปกรม ทวีโภค ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ / เลขานุการบริษัท
5 นายอัมพรทัต พูลเจริญ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6 นายอวยชัย ศิริวจนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
7 นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน
8 นายสมศักดิ์ คูอมรพัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม