ไทย
|
Thai CAC
การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น << ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ข้อมูลย้อนหลัง : | ปีล่าสุด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561