ไทย
|
Thai CAC
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น << ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1.  นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 40,109,927 13.02
2.  CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. 23,834,870 7.74
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,505,352 5.36
4.  นายวิบูล วงศ์สืบชาติ 9,492,200 3.08
5.  นายจารุวิทย์ สวนมาลี 8,421,014 2.73
6.  นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ 6,991,809 2.27
7.  นายอุปกรม ทวีโภค 5,488,558 1.78
8.  นายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล 5,082,440 1.65
9.  นายกานต์ วงษ์ปาน 4,407,241 1.43
10.  นายสมชาย ปัดภัย 4,010,150 1.30