ไทย
|
Thai CAC
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น << ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1.  นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 40,109,927 13.02
2.  CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD. 23,834,870 7.74
3.  นายวิบูล วงศ์สืบชาติ 9,907,800 3.22
4.  นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา 8,620,000 2.80
5.  นายจารุวิทย์ สวนมาลี 8,521,014 2.77
6.  นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ 6,991,809 2.27
7.  นายอุปกรม ทวีโภค 5,488,558 1.78
8.  นายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล 5,280,140 1.71
9.  นายสมชาย ปัดภัย 4,909,450 1.59
10.  นายกานต์ วงษ์ปาน 4,407,241 1.43