ไทย
|
Thai CAC
ข้อกำหนดสิทธิ
ข้อกำหนดสิทธิ << ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ข้อมูลย้อนหลัง : 2557 | 2552

ประเภท ชื่อย่อ ชนิด เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิที่สำคัญ
Warrant TRT-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
  • มีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก สิ้นสุดอายุวันที่ 5 ตุลาคม 2558
  • ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5.50 บาท
หมายเหตุ : Warrant (TRT-W2) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ

 

หลักทรัพย์ ข้อกำหนดสิทธิ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
TRT-W2 ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TRT-W2)
  • แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
  • หนังสือมอบอำนาจ