ไทย
|
Thai CAC
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ << ข้อมูลบริษัท << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

เป็นผู้นำในการผลิตจำหน่ายและให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียรวมทั้งแสวงหาโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยผลงานคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยยึดหลักธรรมา ภิบาลพร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคม

ธุรกิจ

  • ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคไปร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพให้เหมาะสมกับระบบและลักษณะงานของลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้า
  • ขยายโครงสร้างตลาดครอบคลุมประเทศในเอเชียและโอเชียเนีย
  • เพิ่มสายงานธุรกิจการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบการผลิตและจำหน่ายพลังงานและร่วมลงทุนในโครงการระบบผลิตพลังงาน

ลูกค้า

  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึง คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม กำหนดสิ่งที่ทันเวลา และบริการที่ดี
  • มุ่งมั่นเพื่อให้เป็นบริษัทที่ลูกค้านึกถึงเป็นลำดับแรก เมื่อต้องการสินค้าและบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า

บุคลากร

  • ส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมสร้างจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมเปี่ยมด้วยคุณภาพ รักษาคุณธรรม และคำนึงถึงลูกค้า

ธรรมาภิบาล

  • สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม